Plantecho
Διαχείριση ΠροσωπικούΑξιόλογήστε και ενδυναμώστε τον πιο κρίσιμο πλεονέκτημα σας με αποτελεσματικότητα

Εκσυγχρονίστε τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού
για βελτιστοποίηση και βιωσιμότηταΣτη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η μείωση του κόστους είναι ζωτικής σημασίας για την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι άνθρωποι παραμένουν το πιο πολύτιμο επιχειριασικό μέλος και σε πολλές περιπτώσεις το πιο ακριβό. Η σωστή διαχείριση του είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και την ικανότητά τους να ενεργούν με βέλτιστο τρόπο. Έτσι, διασφαλίζεται η ομαλή ροή εργασιών σε φυσικά και ψηφιακά συστήματα και επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυαντά αποτελέσματα προς όφελος της επιχείρησης.

Η διαχείριση του εργατικού δυναμικού με το λογισμικό βοηθά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους υπαλλήλους να οργανώνουν καλύτερα τις εργασίες τους, να αξιολογούν τις επιδόσεις τους και να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση καταστάσεων, που θα μοιραία θα οδηγήσει σε διαδικαστικές βελτιώσεις. Τα διπλά οφέλη προωθούν ένα συνεταιριστικό περιβάλλον που ωφελεί όλους, και ως εκ τούτου γίνεται απόδεκτό από όλους τους παράγοντες.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για καλύτερες επιδόσεις

Η παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στα τμήματα παραγωγής δεν είναι θέμα εμπορικού σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, η παραδοσιακή προσέγγιση της διαχείρισης τουαπό τα συστήματα ERP, όπως εκτελείται σήμερα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού ούτε την ακριβή παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες και να αξιολογηθεί με ακρίβεια η απόδοση των εργαζομένων είναι κριτικής σημασίας η επέκταση της διαχείρισης προσωπικού πέρα από την απλή καταγραφή εργατοωρών. Με την ενσωμάτωση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού στις διεργασίες εκτέλεσης παραγωγής, το λογισμικό Plantecho δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ δραστηριοτήτων και ατόμων με πολύτιμα οφέλη.

Η ενδυνάμωση του προσωπικού επιτρέπει στους εργαζόμενους να λειτουργούν με το μέγιστο δυναμικό τους, ενώ η λογοδοσία τους βοηθά να κατανοήσουν τον άμεσο αντίκτυπό τους στην παραγωγή και οδηγεί σε βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, η διοίκηση αυξάνει την επίγνωση της σχετικά με την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, των επιχειρησιακών αναγκών και των κρυφών δαπανών.

Smart Card

Ψηφιακό παρουσία

Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν check-in και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε εργασίες χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπογραφές τους ή τις κάρτες αναγνώρισης. Αυτό καθιστά τη διαδικασία καταχώρησης του χρόνου εύκολη, μεγάλης ακριβείας και παρέχει στους εργοδηγούς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Track

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων

Καταγράψτε την κατανομή του προσωπικού στις εργασίες, παρακολουθήστε την αλλαγή του κέντρου εργασίας και δημιουργήστε ένα λεπτομερές ημερολόγιο των καθημερινών δραστηριοτήτων. Τα ιστορικά αρχεία αποτελούν πολύτιμες γνώσεις για σκοπούς ιχνηλασιμότητας, καθώς και για την αξιολόγηση του κόστους και την ανάλυση επιδόσεων.


Task

Διαφάνεια

Κάθε δραστηριότητα των εργαζομένων παράγει ένα ψηφιακό αποτύπωμα που μπορεί να ανιχνευθεί αν χρειαστεί. Αυτό λειτουργεί προς όφελος όλων των υπαλλήλων καθώς προστατεύονται από το να μην είναι υπόλογοι για τις δραστηριότητες άλλων.

Analytics

Βελτιωμένες αναλύσεις

Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι καθοριστικός παράγοντας στην απόδοση και την ποιότητα. Συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία εργασίας στις αναφορές και τις αναλύσεις, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας στη διάθεσή τους έναν πλήρη και λεπτομερή απολογισμό γεγονότων και αποτελεσμάτων.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Τα σωστά εργαλεία για βέλτιστα αποτελέσματα

Καλύτερη κοστολόγηση


Η ακριβής κοστολόγηση προϊόντων απαιτεί λεπτομερή αναφορά εργατοωρών ανά εργασία. Η έλλειψη αυτών των πληροφοριών σε συστήματα ERP δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε αυθαίρετα συμπεράσματα και μπορεί ενδεχομένως να κρύψουν τα προβλήματα υπο-απόδοσης και υπερβάλλοντος κόστους. Το λογισμικό Plantecho Labor Management παρακολουθεί τη συμμετοχή των εργαζομένων σε βάση εργασίας και μπορεί να παράγει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποιος εργάστηκε πού και για πόσο καιρό. Αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν με τα συστήματα ERP και να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν γρηγορότερες πιο ρεαλιστικές αξιολογήσεις του κόστους των προϊόντων.

Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας


Είναι σημαντικό για τους κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό περιορίζεται στο πιστοποιημένο προσωπικό και ότι οι εργασίες εκτελούνται από υπαλλήλους με επαρκείς δεξιότητες. Το λογισμικό Plantecho παρακολουθεί τις πιστοποιήσεις και τα προσόντα των εργαζομένων για να επαληθεύσει ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού και ότι πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας. Με την εφαρμογή περιορισμών αποτρέπεται η συμμετοχή των υπαλλήλων χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, ενώ οι εργοφηγοί παραμένουν ενήμεροι για την κατάσταση πιστοποίησης των εργαζομένων.


Πληροφόρηση πραγματικού χρόνου


Όπως κάθε άλλη ενότητα, το λογισμικό Plantecho Labor Management έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Ο αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης για τον σχεδιασμό, τον χρονοπρογραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων είναι σημαντικός. Οι εργοδηγοί μπορούν να κατανείμουν το εργατικό δυναμικό σε θέσεις εργασίας και να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο τις ομάδες τους με πλήρη γνώση της διαθεσιμότητας έναντι των απαιτήσεων παραγωγής. Επιπλέον, γνωρίζουν αμέσως τις αλλαγές στην εργασιακή ικανότητα ή τις επιδόσεις που μπορούν να επηρεάσουν το τρέχον χρονοδιάγραμμα και ενεργούν άμεσα με διορθωτικές ενέργειες.

Ευθύνη εργαζομένων


Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων δημιουργεί μια άμεση σχέση μεταξύ των ανθρώπων και του παραγωγικού αποτελέσματος. Αυτό επιβάλλει τη λογοδοσία για προβλήματα κακής ποιότητας ή επιδόσεων, καθώς υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς το ποιος έκανε τι και πότε. Όταν πρόκειται για έρευνα προβλημάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι διατηρούν την επίγνωση της προσωπικής απόδοσής τους με την πάροδο του χρόνου και κερδίζουν κίνητρα για βελτίωση, κατανοώντας τον αντίκτυπό τους στην παραγωγή.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.