Plantecho
Διαχείριση ΠροσωπικούΑξιόλογήστε και ενδυναμώστε τον πιο κρίσιμο πλεονέκτημα σας με αποτελεσματικότητα

Εκσυγχρονίστε τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού για βελτιστοποίηση και βιωσιμότητα


Στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η μείωση του κόστους είναι ζωτικής σημασίας για την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, το ανθρώπικο δυναμικό παραμένει το πιο πολύτιμο μέσο παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις το πιο ακριβό. Η σωστή διαχείριση του είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Έτσι, διασφαλίζεται η ομαλή ροή εργασιών σε φυσικά και ψηφιακά συστήματα και επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος της επιχείρησης.
Το Plantecho υποστηρίζει τόσο τους επικεφαλής τμημάτων όσο και τους υπαλλήλους να οργανώνουν καλύτερα τις καθημερινές εργασίες τους, να αξιολογούν τις επιδόσεις τους και να διαθέτουν συνεχή ροή πληροφοριών σε αναδυόμενα προβλήματα στην αλυσιδα αξίας, στοιχεία που μοιραία θα οδηγήσουν σε διαχειριστικές βελτιώσεις. Τα διπλά οφέλη προωθούν ένα συνεταιριστικό περιβάλλον που ωφελεί όλους, και ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτό από όλους.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για καλύτερες επιδόσεις

Η παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι θέμα εμπορικού σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, η παραδοσιακή προσέγγιση της διαχείρισης του από τα συστήματα ERP, όπως εκτελείται σήμερα, δεν μπορεί να προάγει ούτε τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού ούτε την ακριβή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των εργαζομένων.
Προκειμένου να συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες και να αξιολογηθεί με ακρίβεια η απόδοση των εργαζομένων είναι κριτικής σημασίας η επέκταση της διαχείρισης προσωπικού πέρα από την απλή καταγραφή εργατοωρών. Με την ενσωμάτωση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού στις διεργασίες εκτέλεσης παραγωγής, το λογισμικό Plantecho δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ δραστηριοτήτων και ατόμων με πολύτιμα οφέλη.
Η χρήση του λογισμικού επιτρέπει στους εργαζόμενους να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους , ενώ η λογοδοσία τους βοηθά να κατανοήσουν τον άμεσο αντίκτυπό τους στην παραγωγή και οδηγεί σε βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, η διοίκηση αυξάνει την επίγνωση της σχετικά με την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, των επιχειρησιακών αναγκών και των κρυφών δαπανών.

Smart Card

Ψηφιακή παρουσία

Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν check-in και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε εργασίες χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπογραφές τους ή τις κάρτες αναγνώρισης. Αυτό καθιστά τη διαδικασία καταχώρησης του χρόνου εύκολη, μεγάλης ακριβείας και παρέχει στους εργοδηγούς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Track

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων

Καταγράψτε την κατανομή του προσωπικού στις εργασίες, παρακολουθήστε την αλλαγή του κέντρου εργασίας και δημιουργήστε ένα λεπτομερές ημερολόγιο των καθημερινών δραστηριοτήτων. Τα ιστορικά αρχεία αποτελούν πολύτιμες γνώσεις για σκοπούς ιχνηλασιμότητας, καθώς και για την αξιολόγηση του κόστους και την ανάλυση επιδόσεων.


Task

Διαφάνεια

Κάθε δραστηριότητα των εργαζομένων παράγει ένα ψηφιακό αποτύπωμα που μπορεί να ανιχνευθεί αν χρειαστεί. Αυτό λειτουργεί προς όφελος όλων των υπαλλήλων καθώς προστατεύονται από το να είναι υπόλογοι για τις δραστηριότητες άλλων.

Analytics

Βελτιωμένες αναλύσεις

Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι καθοριστικός παράγοντας στην απόδοση και την ποιότητα. Συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία εργασίας στις αναφορές και τις αναλύσεις, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας στη διάθεσή τους έναν πλήρη και λεπτομερή απολογισμό γεγονότων και αποτελεσμάτων.

Plantecho
Manufacturing Execution System

Επωφεληθείτε από το Industry 4.0 με συστήματα που προωθούν τη λειτουργική υπεροχή

Τα σωστά εργαλεία για βέλτιστα αποτελέσματα

Καλύτερη κοστολόγηση


Η ακριβής κοστολόγηση προϊόντων απαιτεί λεπτομερή αναφορά εργατοωρών. Η έλλειψη αυτών των πληροφοριών σε συστήματα ERP δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε αυθαίρετα συμπεράσματα και μπορεί ενδεχομένως να αποκρύψουν προβλήματα υπο-απόδοσης και υπερβάλλοντος κόστους. Το λογισμικό Plantecho Labor Management παρακολουθεί τη συμμετοχή των εργαζομένων σε βάση εργασίας και μπορεί να παράγει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποιος εργάστηκε πού και για ποιο διάστημα. Αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνηθούν στα συστήματα ERP καταρτώντας ταχύτερες και ρεαλιστικότερες αξιολογήσεις του κόστους των προϊόντων.

Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας


Είναι σημαντικό για τους κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό περιορίζεται στο πιστοποιημένο προσωπικό και οι εργασίες εκτελούνται από υπαλλήλους με επαρκείς δεξιότητες. Το λογισμικό Plantecho παρακολουθεί τις πιστοποιήσεις και τα προσόντα των εργαζομένων επαληθεύοντας εάν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού και πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας. Με την εφαρμογή περιορισμών αποτρέπεται η συμμετοχή των μη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ενώ οι αρμόδιοι παραμένουν ενήμεροι για το επίπεδο πιστοποίησης των εργαζομένων.


Πληροφόρηση πραγματικού χρόνου


Όπως κάθε άλλη ενότητα, το λογισμικό Plantecho Labor Management έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Ο αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης για τον σχεδιασμό, τον χρονοπρογραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων είναι σημαντικός. Οι εργοδηγοί μπορούν να κατανείμουν το εργατικό δυναμικό σε θέσεις εργασίας και να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο τις ομάδες τους με πλήρη γνώση της διαθεσιμότητας έναντι των απαιτήσεων παραγωγής. Επιπλέον, γνωρίζουν αμέσως τις αλλαγές στην εργασιακή ικανότητα ή τις επιδόσεις που μπορούν να επηρεάσουν το τρέχον χρονοδιάγραμμα και ενεργούν άμεσα με διορθωτικές ενέργειες.

Ευθύνη εργαζομένων


Η δυνατότητα συνεχούς κ σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των παραγωγικών ενεργειών των εργαζομένων προωθεί τη λογοδοσία κατά την πιθανολογούμενη καταγραφή καθυστερήσεων στις διαδικασίες ή ακόμα και την τελική παραγωγή μη ποιοτικών προϊόντων ή , καθώς υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς το ποιος έκανε τι και πότε. Όταν πρόκειται για έρευνα προβλημάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι διατηρούν την επίγνωση της προσωπικής απόδοσής τους με την πάροδο του χρόνου και κερδίζουν κίνητρα για βελτίωση, κατανοώντας τον αντίκτυπό τους στην παραγωγή.

Όλα όσα χρειάζεστε για να μετασχηματίσετε
την παραγωγή σας


Οδηγείστε την επιχείρησή σας
στην εποχή της ψηφιακής
βιομηχανίας


Μείνετε ενήμεροι για το πώς η Alpiconn μπορεί να σας βοηθήσει να μετασχηματίσετε το λειτουργικό σας μοντέλο.